CategoriesUncategorized @th

Exosomes

Exosomes

Exosomes คือ vesicles ส่วนที่เล็กที่สุดที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์สู่ภายนอก โดยใน vesicles บรรจุสารต่างๆที่สำคัญ ทั้ง โปรตีน ไขมัน RNA สายสั้นๆ และ บางส่วนของ DNA สำหรับการส่งสัญญาณไปยังเซลล์อื่นๆ ได้หลายหลายหน้าที่ ทั้งในส่วนของการกำจัดของเสียออกนอกเซลล์ การมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมหรือเพิ่มหลอดเลือด การควบคุมให้ระบบภูมิคุ้มกันให้สมดุล การตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งแปลกปลอม รวมไปถึงกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ  โดย exosomes จะถูกคัดแยกจากกระบวนการเพาะเลี้ยง เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ จึงทำให้ได้ exosomes ที่ได้มีสารสำคัญตรงตามคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ ซึ่งเป็นเซลล์ที่ถูกใช้งานในการศึกษาอย่างกว้างขวาง

 

  1. The structure of exosomes derived from MSCs. B. Biogenesis of MSC-derived exosomes.

(Liu et al. Stem Cell Res Ther; 2021)

CategoriesUncategorized @th

สารสกัดเกล็ดเลือดแบบเข้มข้น (Human platelet lysate; hPL)

สารสกัดเกล็ดเลือดแบบเข้มข้น (Human platelet lysate; hPL)

เกล็ดเลือด เป็นส่วนของเมกะคารีโอไซท์ (megakaryocytes) ที่สามารถสร้างและปลดปล่อยสารชีวภาพ  (cytokines)  ได้อย่างหลากหลาย เป็นต้นว่า platelet-derived growth factor (PDGF), insulin-like growth factor-1 (IGF-1), transforming growth factor-β (TGF-β), และ fibroblast growth factor-2 (FGF-2) ซึ่งสารชีวภาพเหล่านี้ ช่วยส่งเสริมการเจริญของเซลล์ต้นกำเนิดให้เป็นไปได้ด้วยดี เกล็ดเลือดจึงได้ถูกนำมาพัฒนาต้นแบบ Human platelet lysate เพื่อใช้ในอาหารเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด  ซึ่งปัจจุบันกระบวนการเพาะเลี้ยงต้องใช้อาหารเลี้ยงเซลล์พื้นฐานมีส่วนผสมที่ไม่ได้มาจากมนุษย์ เช่น ใช้ซีรั่มจากวัวหรือม้า เป็นส่วนประกอบ จึงเกิดความกังวลทางด้านความปลอดภัยในส่วนของการถ่ายทอดโรคจากสัตว์สู่คน รวมไปถึงการต่อต้านของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ หากต้องได้รับเซลล์ที่มีการเลี้ยงโดยอาศัยอาหารขั้นพื้นฐานที่มีส่วนผสมอื่นที่นอกเหนือจากมนุษย์ ดังนั้นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาหารเลี้ยงเซลล์พื้นฐาน โดยที่ปราศจากส่วนผสมที่ไม่ได้มาจากมนุษย์ตามที่ได้กล่าวมา จะเป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยในการใช้เซลล์ในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

 

    (A)                                                                                                                                                                               

   (B) 

CategoriesUncategorized @th

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (Mesenchymal stem cells; MSCs)

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์  (Mesenchymal stem cells; MSCs)

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์  เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูง (Advanced therapy medicinal products; ATMPs) ในส่วนของผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัด (Cell therapy medicinal product) โดยมีคุณสมบัติคือ สามารถที่จะแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง (Self-renewal) และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะ (Differentiation) ที่ทำหน้าที่หลากหลายได้ (Multiple functional cell types) รวมถึงเพื่อทำหน้าที่ทดแทนเซลล์เดิมที่เสื่อมสภาพลงไป โดยหน้าที่ของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดนี้ที่สำคัญ คือช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของเซลล์ของอวัยวะนั้น ๆ ทำให้อวัยวะนั้นสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ รวมไปถึงสามารถสร้างสารชีวภาพ (cytokines) ได้หลากหลายชนิดที่มีฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เพื่อทำหน้าที่บางอย่าง เช่น การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เป็นต้น เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ สามารถแยกได้จากเนื้อเยื่อหลายส่วน เช่น ไขกระดูก ไขมัน รกและสายสะดือ รวมไปถึงเยื่อหุ้มรก เป็นต้น

แหล่งของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal stem cell กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะเพื่อเป็นโอกาสในส่วนของการทดสอบการรักษาทางคลีนิกที่ถูกรายงานในวารสารนานาชาติ